از خرافات فکری بشر یکی هم این است که بکارت جزو فضائل است.                                                                                                         "ولتر"
/ 3 نظر / 52 بازدید
مرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
6 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
5 پست
مرداد 84
8 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
5 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
3 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
7 پست
مرداد 83
2 پست
خرداد 83
14 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
7 پست
آذر 82
11 پست
آبان 82
19 پست
مهر 82
34 پست
شهریور 82
12 پست
مرداد 82
9 پست