و درختان لخت بودند که شکوفه دادند...................

[فلسفه حجاب از شهيد استاد دکتر]

/ 3 نظر / 8 بازدید
behnam

و پاييز دوباره آنها را لخت کرد

nariman

و آدم و حوا آنگه که پای بر زمين نهادند و خورشيد آنگاه که گياهان را بارور می کرد و زمين آنگه که ريشه های انسان ها را در خود می داشت و ژوشش برگ های سبز گياهان بود گل های رنگارنگی که زمين را می پوشيد شائبه ای از زيبا پسندی آدم و چه بيشتر حوا ولی نه اجباری به رنگ های تيره...

ehsan

نمی دونم چی بگم.!!!!! بم سر بزن.