تنهام

هيچ دست گرمی نيس که تو اين سرمای بی‌کسی

تقاضای دستامو برای گرم شدن بپذيره

هيچ آغوشی نيس که حتی برای لحظه‌ای

به اين تن خسته‌ام امنيت هديه بده

اشکام بی مقصد ميرن

ميرن به نا کجا آبادی که خودم دارم ميرم

آيا اونجا کسی هست که منتظرم باشه؟!؟!؟؟؟

نه!!!!!!

اونجا هم فقط منم و ....... من

/ 3 نظر / 10 بازدید
ياسمن

چقدر باهاتون همدردم..... خيلی زياد....

مابوس

خيابان آمادگاه - ابتدای گلدسته - پاساژه گلديس. مغازه های لبه خيابان... حتماْ يه سری بزن

تنها

سلام خوبی ؟ چه خبر ؟ م... چه خبر ؟ هنوز ميری يا تموم شد ؟ من که برگشتم سر همون جای قبلی به بلاگم سر بزن فکر کنم بدت نياد .