تنها چراها باقی می‌ماند...

چرا سر کلاس حساب به ما ياد ندادند که حساب هر دودوتايی چهارتا نمی‌شود؟!

چرا سر کلاس اصلاً به ما ياد ندادند می‌شود بعضی کلمات را سرهم‌بندی کرد

يا از هم جدا نوشت؟!

چرا سر کلاس ادبيات به ما الفبای سکوت را ياد ندادند؟!

چرا سر کلاس فيزيک به ما ياد ندادند هر عمل خوبی را عکس‌العملی هست

نامساوی و در جهت خلاف آن؟!!!!

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
IRanian idiot

يادگيري هاي توي مدرسه ادامهء پروسهء احمقانهء ايده آليستي ها و پيروزي خوبيها بر بديهاي داستانهاي دوران كودكيه! دنبال الفباي سكوت مي گردي؟ ايناهاشش =› ...