عاشق شدم

عاشق بودم

عاشق تنهايی

تنهايی...

تنهايی...

تنهايی عريان..................

/ 7 نظر / 11 بازدید
آبی ِ من

تنها بودم تو آمدي تنها ماندم تو رفتي تنهاتر شدم...

DisLikeAble 12 + 1

قتل ِ ‌تنهايی رو بهت سفارش ميکنم ., قاتل باش !

anubis

حداقل يه تضمين هست که تنها به دنيا می آيی و تنها می روی

جاوید

تنهايی خيلی خوبه... منم مدتيه بالکل از بشريت کناره گرفتم. انقدر خوبه: ميتونی فکر کنی، ميتونی فکر نکنی، ميتونی راجع به هرچی دلت خواست حرف بزنی، و ميتونی راجع به هرچی دلت خواست بشنوی... اصولاْ درجهء آزادی آدم بالا ميره!