باز هم باران
  باز هم آن روز ها و شب هايى كه همرنگند 
  روز هيچ از روز پيدا نى
  وشب از شب نگسلد گويى
  آه.... گويا باز هم بايد
  هفته اى را رفته پندارم
  هفته اى زرين
  از شبانروزان فروردين
  غرق خواهد گشت در بيهودگى شايد
  بس كه باران شبانروزى
  آيد و آيد
  و دريچه ى روزنى زين سقف ماتمفام نگشايد

  * * *

  باز هم آن روز و شب هايى كه تاريكند 
  روز همچون شبچراغ رنگها خاموش
  همچنان رنگ چراغان، مات
  باز گويى تا پسين واپسين ايام
  همچنان در گريه خواهد بود
  اين سياه،‌اين سقف ماتم،‌بام بى اندام

  * * *

  باز باران، باز هم باران
  چون پرير و دوش و دي،‌امروز
  باز بارانى كه ساعتهاست مى بارد
  زين سياه ساكت دلگير
  قطره ها پيوسته همچون حلقه زنجير
  باز آن ساعات پى در پى نشستن،‌ وز پس شيشه
  اشكريزان خدا را ديدن و ديدن
  گوش دادن، غرق انديشه
  از مدام ناودان ها ضجه شب را.
  و گشودن گاه با ترجيع تصنيفى
  بسته لب را
  و نياوردن به خاطر هيچ مطلب را.

  * * *

  محرم غمگينم،‌اى شيطان شعر، اى نازنين همزاد
  باز در اين تيرگى ها از تو خوشنودم
  با شگفتى هاى هستى _ اين كهن بازيچه بيهودگى_ امشب
  از تو خوشنودم كه بازم پاره اى بر آفرينش زهر خنداندى
  از تو نيز اى باده خرسندم
  سرد نوشاندى مرا و گرم پوشاندى.
  وسپاست مى گزارم، اى فراخاى خيال امشب
  كاندرين باران بى پايان
  همچنان بى انقطاع آيان
  با سكوت سرد من دمساز
  همعنانم تا ديار نا كجا راندى
  و رسيلم بودى و ترجيع شيواى خموشى را
  در حزين ساز من،
  سوى چشم انداز روحم،‌باغ تنهايى
  راندى و آنگه مرا خواندى
  به تماشاى تماشايى
  ور نه امشب،‌باز هم باران
  زندگى را زهر من مى كرد.
  ور نه كس جز بى كسى آيا
  با سكوت من سخن مى كرد؟
 

                     ‹اخوان ثالث›  فروردين 1357

/ 2 نظر / 9 بازدید
امشاسپندان

چقدر اخوان ثالث و لحن خراسانی با صلابت شعر هايش را دوست دارم.