مطلب قبلی پی نوشت داشت

ولی به دلیل واکنشهایی که دیدم بی خیالش شدم...

متأسفانه انسانهایی که ادعای روشنفکریشون گوش فلک رو کر کرده

ولی ......

پس می گذارم که تو همون فکرای احمقانه شون باقی بمونن

.

 .

من روسپی ام

 

........... 

ًًٌٌٍٍ

/ 1 نظر / 12 بازدید
دلقک

سلام دوست قدیمی